کانکتورهای خورشیدی MC4 طراحی شده توسط شرکت دانش بنیان کارن دارای تاییدیه از مراجع خارجی

محصول ایرانی -افتخار ملی