تماس با ما

واحد بازرگانی و ارتباط با مشتریان شركت كارن  35425545-051 داخلی 17

تلفن:  05135425545
فكس:  05135422823
مدیر عامل علیرضا سلیمانی: ۰۹۱۵۵۱۸۱۱۴۸
 مدیر تحقیق توسعه مجید پوراكبر: ۰۹۱۵۳۰۶۹۵۱۰
مدیر بازرگانی محمود تاج آبادی: ۰۹۱۵۹۰۰۰۹۳۷
ایمیل:  karencompany@yahoo.com
وب‌سایت:  WWW.karenconnector.com
آدرس:  مشهد پارك علمی فن آوری