آزمایشگاه IP

تجهیزات  آزمایشگاه درجات حفاظت تامین شد (IP) و حفاظت در برابر آب

آزمون حفاظت شده در برابر ریزش عمودی قطرات آب

استاندارد آزمون: ( IEC 60529 - ISIRI 2868 )

مشخصات آزمون:  (IP X1)

 

 

آزمون‌ها

 • حفاظت شده در برابر ریزش عمودی قطرات آب هنگامی كه محفظه با زاویه تا ۱۵ درجه كج شده باشد.
 • حفاظت شده در برابر نفوذ آب با لوله نوسان كننده یا آب پاش روی قوس ۶۰ درجه
 • حفاظت شده در برابر نفوذ آب با لوله نوسان كننده یا آب پاش روی قوس ۱۸۰ درجه
 • حفاظت شده در برابر فوران آب توسط آب پاش ۶.۳ میلیمتر
 • حفاظت شده در برابر فوران آب توسط آب پاش ۱۲.۵۰  میلیمتر
 • حفاظت شده در برابر اثرات غوطه‌وری موقت در آب
 • حفاظت شده در برابر اثرات غوطه‌وری دائم در آب

استانداردهای آزمون

 • IEC 60529
 • ISIRI 2868

مشخصات آزمون: (IP X2) ، IP X3)) ، IP X4)) ، IP X5)) ، IP X6)) ، IP X7)) ، IP X8))

 

تجهیزات  آزمایشگاه حفاظت در برابر گرد و خاك

آزمون‌ها:

 • حفاظت در برابر اجسام جامد خارجی
 • حفاظت در برابر اجسام جامد خارجی
 • حفاظت در برابر اجسام جامد خارجی
 • حفاظت در برابر اجسام جامد خارجی
 • حفاظت در برابر نفوذ گردو غبار
 • غیر قابل نفوذ در برابر گردو غبار

استانداردهای آزمون

 • IEC 60529
 • ISIRI 2868

مشخصات آزمون: (IP 1X) ، IP 2X)) ، IP 3X)) ، IP 4X)) ، IP 5X)) ، IP 6X))

 

تیم كاری

 

مجید پوراكبر
 

مجید پوراكبر

9kVbY1ekmu