خط مشی ارزش ها

(( خط مشی كیفیت ))

           شركت دانش بنیان كارن افزار نوید پارسیان در جهت تأمین خواسته ها و نیاز های مشتریان  و ایجاد تعالی پایدار خود را ملزم به طرحریزی، اجرا و بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت كیفیت بر مبنای مشخصات فنی         ISO 9001:2015 و آخرین ویرایش الزامات خاص مشتریان خود می نماید.

دراین راستا اهداف كیفی شركت مبتنی بر موارد زیر می باشد :

1-           افزایش رضایت مشتریان با تولید محصول مرغوب و تحویل به موقع آن

2-         توجه به خواسته های ذینفعان كلیدی جهت دستیابی  به رضایت آنان

3-          توسعه محصول و تولید با نقص صفر با اجرای بهبود مداوم در سازمان

4-        ارتقاء  و رضایت مندی منابع انسانی با آموزش و انتقال دانش

شركت دانش بنیان كارن افزار نوید پارسیان اعتقاد به اساسی بودن نقش كاركنان در پیاده سازی، اجرا و بهبود سیستم مدیریت كیفیت دارد كه بدین منظور سعی در ایجاد محیطی امن و سالم برای آنان نموده و اطمینان دارد كه الزامات سیستم مدیریت كیفیت توسط تمامی كاركنان درك شده و همگی به اجرای دقیق آن پایبند هستند.

بدین وسیله مسئولیت استقرار، حفظ، پایش و بروزآوری سیستم مدیریت كیفیت و تحقق اهداف كیفی براساس این خط مشی و مطابق شاخص های تعریف شده به نماینده مدیریت اعطا می گردد.

 

                                                                                     علیرضا سلیمانی

                                                                                                                                           مدیر عامل