انرژی های تجدید پذیر (خورشیدی ... )

انرژی های تجدید پذیر (كانكتورهای خورشیدی خورشیدی MC4 )

كانكتور خورشیدی MC۴

كانكتور خورشیدی MC۴ چیست؟

احتمالاً توجه كرده‌اید كه اكثر ماژول‌های خورشیدی مدرن با توان بالا مجهز به كانكتور MC۴ هستند.
در مدل‌های قدیمی‌تر، ماژول‌های خورشیدی با یك جعبه اتصال در پشتشان ساخته شده بودند كه نیاز به اتصال دستی سیم‌ها به پایانه‌های مثبت و منفی بود. در حالی كه در ماژول‌های خورشیدی مدرن از كانكتورهای MC۴ استفاده می‌شود، چرا كه این امر اتصال آرایه‌های خورشیدی را آسان‌تر و سریع‌تر می‌كند.

ویژگی‌های كانكتورها

كانكتورهای خورشیدی MC۴ انتقال انرژی بین كابل‌های خروجی از آرایه خورشیدی و اتصالات به جعبه‌های تركیب یا اینورترها را ممكن می‌سازد.
كانكتورها در انواع نر و ماده عرضه می‌شوند و طوری طراحی شده‌اند كه با هم چفت می‌شوند. با توجه به مكانیزم قفل‌كننده كانكتورهای MC۴، آنها به هیچ وجه جدا از هم عرضه نخواهند شد.

photo 2018 09 25 10 42 51 - كانكتور خورشیدی MC4

اتصال ماژول‌ها

این كانكتورها كه در برابر آب و هوا مقاوم هستند، لوازم استاندارد بسیاری از ماژول‌ها به شمار می‌روند. آماده سازی كابل‌ها و امكان اتصال كانكتورها نیازمند ابزارهای صحیح است. كانكتورها می توانند به صورت سری و موازی به یكدیگر متصل شوند.
اگر دو یا چند ماژول خورشیدی را بخواهیم به صورت سری به یكدیگر متصل كنیم، كانكتورهای خورشیدی MC۴ این كار را بسیار ساده می‌كنند.
با توجه به تصاویر زیر، متوجه می‌شوید كه در هر ماژول دو سیم از جعبه اتصال خارج شده‌است. یك سیم DC مثبت (+) و دیگری DC منفی (-) است. به طور كلی، كانكتور MC۴ ماده با سر مثبت و كانكتور نر با سر منفی پیوند می‌خورند. اما این مورد معیار دقیقی برای اتصال كانكتورها نیست، بنابراین همیشه بهتر است كه به نشانه‌ها در جعبه اتصال توجه كنید و یا قطبیت را با ولت‌متر دیجیتال آزمایش كنید.
برای اتصال سری در ماژول‌ها، پایانه مثبت در یك ماژول به پایانه منفی در ماژول دیگر متصل می‌شود و كانكتور نر به طور مستقیم در كانكتور ماده چفت می‌شود.
در این روش ولتاژ در حداكثر توان (Vmp) افزایش می‌یابد، در حالی كه جریان (Imp) ثابت می‌ماند.
نمودار ساده زیر نشان‌دهنده این عمل است:

photo 2018 09 25 10 38 56 - كانكتور خورشیدی MC4

در اتصال موازی، پایانه‌های مثبت به یكدیگر و پایانه‌های منفی نیز باید به یكدیگر متصل شوند. برای این نوع اتصال، بعضی از تجهیزات اضافه به نام كانكتور چندشاخه (MC۴ Multibranch Connector) مورد نیاز خواهند بود.
این روش جریان را در حداكثر توان (Imp) افزایش می‌دهد، در حالی كه ولتاژ ثابت می‌ماند.
نمودار زیر یك اتصال موازی را نشان می‌دهد.

photo 2018 09 25 10 39 05 - كانكتور خورشیدی MC4

كانكتور

fDPnPCQfIg

c0LGtLd9dz

jGVWEbg65U

fbcNQQe0xf