عنوان : شرکت کارن افزار


مديريت : عليرضا سليمانی


آدرس کارگاه : مشهد - پارک علم و فن آوری خراسان - خیابان گل سرخ 1


تلفن : ۰۵۱۳۵۴۲۵۵۳۵ - ۰۵۱۳۵۴۲۵۵۴۵ - ۰۹۱۵۵۱۸۱۱۴۸