چمبر گرد و غبار

تست IP

چمبر تست دمای بالا Binder  المان

OljbIL7D7z

تستر سالت اسپری 1000 لیتری با قابلیت اعمال تست بصورت سیکلی و پیوسته

وانجام تست در محیط خنثی و اسیدی

 

CkMxJCv1Fz

3vQJzcxSkK

QGOUt7a0Dt