مکانیزمهای تخریب کانکتور بسیار حایز اهمیت می باشند و شناخت این مکانیزمها میتواند ما را در طراحی صحیح کانکتور یاری نماید .

upload/Content/file/112.pdf

2q9osoCqI2