قابلیت اطمینان در کانکتورهای الکتریکی از نکات بسیار پر اهمیت در سیستم های ارتباطی می باشد .شناخت خرابی های کانکتور میتواند ما را در شناسایی عیوب احتمالی سیستم های ارتباطی کمک کرده و باعث افزایش قابلیت اطمینان سیستم گردد .

upload/Content/file/110.pdf

dkeazshywM