کانکتورهای مستطیلی بر اساس الزامات این استاندارد شناخته می شوند .

 

 

 

 

upload/Content/file/102.pdf

ynBhdvj4hA