کانکتورهای استوانه ای رزوه ای بر اساس استاندارد 5015 شناخته می شوند.

upload/Content/file/103.pdf

dLLfqb3QOs