آزمایشگاه اندازه گیری

آزمایشگاه اندازه گیری كانكتور

     باز بینی چشمی:

هر كانكتور باید به طور جداگانه و كامل مورد بازر سی پشمی قرار گیرد.توجه شود هر گونه ایراد در مهارت ساخت، شناسه گذاری بر روی كانكتور، كسری و كمبود قطعه، تابیدگی و خرابی قطعات موجب رد شدن كانكتور می شود.مطابق EIA364-18   ویژگی های ظاهری باید به صورت چشمی و با ابزار مناسب بازرسی و كنترل شوند.

تشریح تست

الزامات

                            روش تست         

آزمون های اولیه  كانكتور

بر اساس الزامات طراحی

بازرسی چشمی و ابعادی  بر اساس طراحی كانكتور بر اساس EIA-364-18

آزمون های نهایی كانكتور

بر اساس الزامات ظاهری

بازرسی ظاهری بر اساس استاندارد EIA 364-18