آزمایشگاه الكتریكی

آزمایشگاه الكتریكی كانكتور 

Connector and Wire Testing

 

1)      مقاومت تماسی پین ها:

 

مطابق EIA364-18 نمونه به صورت زوج پین نری و مادگی جفت شده یا كانكتور كابلی و پانلی جفت شده باشد،مقاومت پین ها در حالتی كه دو پین نری و مادگی با هم جفت شده را اندازه گیری كنید.برای اندازه گیری این مقاومتریال از دستگاه میلی اهم متر دیجیتال با دقت یكصدم میلی اهم استفاده نمایید.نمونه در جریان اعمالی باید پایدار گردد.

 

 

 

 

 

12

16

20

22

SIZE

23

13

7.5

5

MAX.Rating A

2.5mΩ

4mΩ

7mΩ

10mΩ

Contact Resistance mΩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشریح تست

الزامات

روش تست

استاندارد

مقاومت تماسی

10mW Max  برای پین سایز 22

7mW Max  برای پین سایز 20

4mW Max  برای پین سایز 16

2.5mW Max  برای پین سایز 12

كانكتور ها باید تحت بیشترین جریان مجاز قرار گرفته و مقاومت تماسی اندازه گیری شود .

EIA 364-06

 

 

 

2-         مقاومت عایقی :

 

تشریح تست

الزامات

روش تست

استاندارد

مقاومت عایقی

20mW Min

كانكتور جفت نشده با 500 V DC بین نزدیك ترین پین ها برای دو دقیقه

EIA 364-21

كانكتور در 10 و 100 و 500 ولت دی سی به مدت یك دقیقه نگه داشته می شود .

 

IEC 60512-3-1

 

 

 

مطابق EIA364-21 نمونه به صورت تكی (جفت نشده) مورد آزمایش قرار گیرد. در صورتی كه پین های مورد استفاده در نمونه لحیمی باشد قبل از انجام آزمون عملیات تمیز كاری با حلال مناسب و آب صورت گرفته و سپس به مدت 2 ساعت در اون5 ± 35 درجه سلسیوس قرار گیرد و پس از اتمام این زمان جهت خنك كاری كمینه به مدت 30 دقیقه در دمای محیط قرار گیرد.آزمون باید بین دو پین مجاور و یا پین و پوسته كانكتور انجام شود.تعداد اندازه گیری ها كمیته به اندازه 10% كل پین ها می باشد.آزمایش در ولتاژVDC   10 ± 500 انجام گیرد.مقدار مقاومت عایقی بین دو پین مجاور نباید كمتر از 1000 مگا اهم باشد. معیار پذیرش در دماهای مختلف مطابق جدول ذیل باشد.

 

 

 

 

 

مقاومت عایقی بر حسب امگا اهم

دما بر حسب سانتیگراد

1000

25 درجه سانتی گراد

12

105 درجه سانتی گراد

3

125 درجه سانتی گراد

 

 

 

3-        ولتاژ شكست عایقی:

 

تشریح تست

الزامات

روش تست

استاندارد

ولتاژ شكست

Withstanding Voltage

یك دقیقه نگه داشتن بدون شكست یا تخلیه الكتریكی

كانكتورهای جفت نشده با   500 VAC  در سطح دریا برای دو پین كنار هم به مدت یك دقیقه

EIA 364-20B

Condition I

 

 

 

 مطابق EIA364-20 متد A  نمونه بصورت تكی(جفت نشده) مورد آزمایش قرار گیرد.دو پین هم محور و یا بین پوسته و پین یك ولتاژ   500 VAC به مدت بیشتر از 60 ثانیه اهمال گردد كه نباید هیچ گونه شكستی در روی دی الكتریك ها مشاهده گردد.ولتاژ آزمون از صفر تا مقدار مشخص شده تا حد امكان به طور یكنواخت افزایش یابد.میزان افزایش تقریبا 500 ولت در ثانیه باشد.در طی

 

 

 

آزمون ولتاژ پایداری، وقوع هر گونه خطایی برای تخلیه الكتریكی و جریان نشتی باید نمایش داده شود.از آنجاییكه فشار هوا به مقدار زیادی بر مشخصات ولتاژ پایداری كانكتور یا پین هایهم محوردر بین ترمینالها اثر دارد بنابراین این مشخصه به عنوان  یك آزمون باید تامین گردد.ولتاژ پایداری پایه در سطح دریا تعریف شود. در موتردی كه كانكتورها در فشارهای دیگر كار می كنند باید شرایط  همان فشار كاری برای آزمون ولتاژ پایداری اعمال گردد.رواداری ولتاژ اعمالی 10%± و بیشینه جریان نشتی 2 میلی آمپر  می باشد.در پایان آزمون هیچ گونه شكست در دی الكتریك ها مشاهده نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum Test Voltages, ac (rms)

Altitude (ft)

1.500

Sea LEVEL

500

50.000

375

70.000

200

110.000

 

wHptYq7SQ4