آزمایشگاه مكانیكی

آزمایشگاه مكانیكی كانكتور

در آزمایشگاه مكانیكی تخصصی كانكتور آزمونهایی جهت اندازه گیری موارد زیر انجام می شود :

1- تست دوام كانكتور

2-تست نیروی جا زدن و نیروی درآوردن بیرون در مقر

3-تست نیروی جا زدن مقر در كانكتور

4-تست نیروی جدایش كانكتور

5- تست سقوط از ارتفاع كانكتور

6-تست ضربه كانكتور

Mechanical Testing

  • Extraction Force
  • Insertion Force
  • Retention Force
  • Contact Insertion/Extraction
  • Cyclic Fatigue Loading
  • Axial and Lateral Bending
  • Cable Pulling

XuXWuhNT06