کانکتورهای خورشیدی MC4


کانکتورهای خورشیدی طراحی شده توسط شرکت دانش بنیان کارن بعنوان اولین محصول دانش بنیان در حوزه کانکتورهای خورشیدی می باشد که دارای تاییدیه از مراجع خارجی نیز می باشد .