تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی


در سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی کانکتورهای استوانه ای و مستطیلی در کلاس های مختلف استفاده میشوند که در اینجا به انواع مختلف انها ارایه میگردد. این کانکتورها ممن سکاربرد های خاص دیگر در سایر حوزه ها هم داشته باشتد که در حوزه مربوط نیز اورده شده باشند:

 

کانکتورهای مستطیلی سری c        دانلودکاتالوگ

کانکتورهای مستطیلی سری J       دانلودکاتالوگ

کانکتورهای استوانه ای سری Q      دانلودکاتالوگ

کانکتورهای استوانه ای سری FQ     دانلود کاتالوگ   

کانکتورهای استوانه ای سری   FQC        دانلود کاتالوگ   

کانکتورهای استوانه ای سری   FQN        دانلود کاتالوگ   

کانکتورهای استوانه ای سری     FQX      دانلود کاتالوگ 

کانکتورهای استوانه ای   LY2M    دانلود کاتالوگ

کانکتورهای استوانه ای سریGX دانلود کاتالوگ 

کانکتورهای استوانه ای سریY2M  دانلود کاتالوگ

کانکتورهای استوانه ای سریY3 دانلود کاتالوگ 

کانکتورهای استوانه ای سریY4 دانلود کاتالوگ 

کانکتورهای استوانه ای سریY11 دانلود کاتالوگ