این استاندارد یک سند جامع در خصوص مشخصات کانکتورهای الکتریکی پلاگ این است.