طلا بعنوان یکی از بهترین فلزات نجیب بعنوان بهترین پوشش بر روی پینهای کانکتور مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به مقاومت به خوردگی بالا و رسانایی خوب یکی از مهمترین پوشش های مورد استفاده در صنعت کانکتور جهان است .

upload/Content/file/116.pdf

نتیجه تصویری برای ‪AU alloys‬‏