کانکتورهای پزشکی یکی از پرکاربرد ترین کانکتورها در دنیاست و با توجه به اهمیت این کانکتور باید نگاه ویژه به مخاطرات این نوع کانکتورها داشته باشیم .

upload/Content/file/108.pdf

 

Ntnoo5Kmep