محصولات شرکت کارن در حوزه های مختلف صنعتی -پزشکی- ریلی -خورشیدی و.... ارایه میگردد .

upload/Content/file/100.rar